در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 80 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 80 شیمی دهم

فسفر تری کلرید یک ماده تجاری مهم است که در تهیه حشره کش ها کاربرد فراوانی دارد. این ترکیب مطابق معادله شیمیایی زیر تهیه می شود.

P4(s)+Cl2(g)→PCl3(l)

آ) معادله شیمیایی را موازنه کنید.

image 25

ب) از واکنش ٩٩٢ گرم فسفر (P4) با با مقدار کافی از گاز کلر، چند گرم فسفر تری کلرید به دست می آید؟

image 26

پ) برای واکنش کامل 620 گرم فسفر (P4) چند لیتر گاز کلر در شرایط STP نیاز است؟

image 27

برچسب شده در: