در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 87 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 87 شیمی دهم

1) در مورد مواد موجود در آب دریا به پرسش های زیر پاسخ دهید:

آ) چند نمونه از این مواد را نام ببرید.

اکسیژن، سدیم کلرید، منیزیم کلرید، کلسیم کلرید و ….

ب) این مواد از کجا می آیند؟ توضیح دهید.

از سنگ کره و هوا کره – اکسیژن از هوا کره اما دیگر مواد محلول در آب، در مسیر رود ها تا رسیدن به دریا در آب حل می شوند. گاهی برخی مواد از فاضلاب های خانگی و صنعتی به دریا وارد می شوند و موجودات زنده در دریا نیز خود تولید کننده برخی از این مواد هستند.

2) این عبارت را که «زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست» توضیح دهید.

این جمله نشان میدهد که در زمین، پیوسته مواد شیمیایی گوناگون در یک چرخه طبیعی در میان هواکره، زیست کره، سنگ کره و آب کره در حال جابجایی و تبدیل شدن دایمی به یکدیگر هستند.

3) در جدول زیر نام، نماد شیمیایی و مقدار برخی یون های حل شده در آب دریا نشان داده شده است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 87 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 87 شیمی دهم

آ) کاتیون عنصرهای کدام گروه های جدول دوره ای در آب دریا وجود دارند؟

گروه 1 و 2

ب) مقدار کدام آنیون در آب دریا از دیگر آنیون ها بیشتر است؟

Cl (یون کلرید)

پ) مقدار کدام کاتیون در آب دریا از دیگر کاتیون ها بیشتر است؟

Na+ (یون سدیم)

ت) وجود انواع یون ها در آب دریا به دلیل انحلال نمک های گوناگون در آن است. نام و فرمول چند ترکیب شیمیایی دوتایی را بنویسید که انحلال آنها باعث ورود یون های کلرید و سدیم در آب دریا می شود.

NaCl, CaCl2, KCl, MgCl2, NaBr

4) اگرچه 75 درصد سطح زمین را آب پوشانده است، اما 50 درصد جمعیت جهان از کم آبی رنج می برند و 66 درصد از مردم جهان تا سال 2025 با کمبود آب روبه رو خواهند شد. با توجه به شکل زیر دلیل کمبود آب برای مردم جهان را توضیح دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 87 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 87 شیمی دهم

با آن که قسمت عمده سطح زمین را آب پوشانده است ولی تنها درصد کمی از آن را آب شیرین و قابل شرب و کشاورزی تشکیل می دهد به همین دلیل می گوییم آب مایعی کمیاب در عین فراوانی است.

برچسب شده در: