در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 9 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 9 شیمی دوازدهم

دانش آموزی برای مقایسه قدرت پاک کنندگی دو نوع صابون، کاوشی انجام داد. او از دو نوع صابون برای پاک کردن لکه چربی یکسان از روی دو نوع پارچه استفاده و نتایج آزمایش خود را در جدول زیر یادداشت کرد. با توجه به جدول به پرسش‌ها پاسخ دهید.

نوع صابوننوع پارچهدما (∘C)درصد لکه باقی مانده
صابون بدون آنزیمنخی3025
صابون بدون آنزیمنخی4015
صابون آنزیم‌دارنخی3010
صابون آنزیم‌دارنخی400
صابون آنزیم‌دارپلی استر4015

آ) دما چه اثری بر قدرت پاک کنندگی صابون دارد؟

 افزایش دما قدرت پاک‌کنندگی صابون را افزایش می‌دهد.

ب) قدرت پاک کنندگی صابون با افزودن آنزیم چه تغییری می‌کند؟

افزودن آنزیم به صابون، قدرت پاک‌کنندگی صابون را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

پ) آیا میزان چسبندگی لکه‌های چربی روی پارچه‌های گوناگون یکسان است؟ از کدام داده جدول چنین نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

خیر، پارچه‌های نخی بهتر از پارچه‌های پلی‌استری تمیز می‌شوند. باتوجه به جدول صابون آنزیم‌دار در دمای ۴۰ درجهٔ سلسیوس همهٔ لکه‌ها را از روی پارچهٔ نخی زدوده در حالی که در همین دما، ۱۵ درصد از لکه‌ها بر روی پارچهٔ پلی‌استری باقی مانده است.