در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 93 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 93 شیمی یازدهم

ستون سمت راست در جدول زیر چهار الگو برای کاهش ردپای غذا را نشان می دهد. مشخص کنید هر بیانی از اصل شیمی سبز در ستون سمت چپ با کدام الگو هم خوانی بیشتری دارد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 93 شیمی یازدهم