در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 99 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

در هریک از جاهای خالی یکی از واژه های «نخ ،الیاف، دوزندگی، فراوری و بافندگی» را قرار دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 99 شیمی یازدهم