در این نوشته با جواب درست نویسی صفحه 22 نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب درست نویسی صفحه 22 نگارش هفتم

جمله های زیر را ویرایش کنید:

الف) هرکی وارد شهر می شه، می پرسه چه خبره؟

هرکسی  وارد شهر می شود، می پرسد چه خبر است؟

ب) تا خودت رو تغییر ندی، نمی تونی سبب تغییر دیگرون بشی.

تا خودت را تغییر ندهی، نمی توانی سبب تغییر دیگران بشوی

برچسب شده در: