در این نوشته با جواب درست نویسی صفحه 23 نگارش نهم همراه شما هستیم.

جواب درست نویسی صفحه 23 نگارش نهم

جمله های زیر را ویرایش کنید:

الف) کتاب های ارزشمند گلستان و بوستان، توسّط سعدی نوشته شد.

سعدی کتاب های ارزشمند گلستان و بوستان را نوشته است.

ب) این متن های زیبا، توسّط دانش آموزان نوشته شده است.

دانش آموزان این متن های زیبا را نوشته اند.

برچسب شده در: