در این نوشته با جواب درست نویسی صفحه 33 نگارش نهم همراه شما هستیم.

جواب درست نویسی صفحه 33 نگارش نهم

جمله های زیر را ویرایش کنید:

الف) آرمان، به دریچه سحر آمیز نگاه و وارد آن شد.

آرمان، به دریچه سحر آمیز نگاه کرد و وارد آن شد.

ب) شغالِ شکمو، داخل باغ و از انگورهای آن خورد.

شغالِ شکمو، داخل باغ شد و از انگورهای آن خورد.

برچسب شده در: