در این نوشته با جواب درست نویسی صفحه 44 نگارش هفتم همراه شما هستیم.

جواب درست نویسی صفحه 44 نگارش هفتم

جمله های زیر را ویرایش کنید:

الف) پروانه، در میان گل ها چرخیدند؟

پروانه، در میان گل ها چرخید؟

ب) ملکه با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها، پرواز کردند.

ملکه با زنبورهای عسل به سمت باغ گل ها، پرواز کرد.

پ) دانش آموز و معلّم، در کلاس مهارت های نوشتاری، می نوشت.

دانش آموز و معلّم، در کلاس مهارت های نوشتاری، می نوشتند

برچسب شده در: