در این نوشته با جواب درست و نادرست صفحه 13 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

الف) بهار، دشت را از خوشه های طلایی گندم پوشاند.

نادرست

ب) زمستان، جای پای گرگ ها را نقّاشی کرد.

درست

پ) داورِ این مسابقه، خورشید بود.    

درست