در این نوشته با جواب درست و نادرست صفحه 18 عربی دهم همراه شما هستیم.

جواب درست و نادرست صفحه 18 عربی دهم

عَیّن الصّحیحَ و الخَطَاَ حَسبَ نَصَّ الدّرس.

درست و نادرست را بر اساس متن درس مشخص کنید.

1) یَجری اَجرُ حَفرِ البِئرِ لِلعَبدِ و هو فی قَبرهِ بعدَ مَوتِهِ.

پاداش کندن چاه برای بنده بعد از مرگش در حالی که در قبرش است جاری است (می ماند).

« صحیح »

2) اَنزَلَ اللهُ تِسعهً و تِسعینَ جزءاً مِن الرّحمهِ لِلخَلقِ.

خداوند 99 درصد از نعمت را برای بآفریدگان نازل کرد.

« غلط »

3) اَلْعِبادَهُ عَشَرَهُ أَجزاءٍ، جُزءٌ واحِدٌ فی طَلَبِ الْحَلالِ.

عبادت ده جزء دارد، یک جزء آن بدست آوردن روزی حلال است.

« غلط »

4) یَجری اَجرُ استِغفار الوَلدِ للوالِدینِ بَعد موتِهِما.

پاداش آمرزش خواستن فرزند برای پدر و مادر پس از مرگشان جاری می شود.

« صحیح »

5) اِنَّ طَعامَ الاِثنَینِ لا یَکفی الثَلاثَهَ.

همانا غذای دو نفر برای سه نفر بس نیست.

« غلط »

برچسب شده در: