در این نوشته با جواب درست و نادرست صفحه 24 عربی نهم همراه شما هستیم.

جواب درست و نادرست صفحه 24 عربی نهم

درستی یا نادرستی جمله های زیر را بر اساس متن درس بنویسید.

1. کانَ مَوضوعُ الصَّحیفَهِ الْجِداریَّهِ قَوانینَ الْمُرورِ.

موضوع روزنامه دیواری، قوانین راهنمایی و رانندگی بود.                      «درست»

2. الْمُدیرُ أَخَذَ التَّلامیذَ إلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ.

مدیر مدرسه دانش آموزان را به محل آموزش راهنمایی و رانندگی برد.    «نادرست»

3. رَقَدَ حسینٌ فِی مُستَوصَفٍ قَریبٍ مِن بَیتِهِ

حسین در درمانگاه نزدیک خانه اش بستری  شد.                              «نادرست»

4. رَجَعَ سجّادٌ إلَی مَنزِلِهِ مَسروراً

سجاد خوشحال به خانه اش بازگشت.                                            «نادرست»

5. أُبو سجّادٍ ما عَرَفَتْ حُسَیناً

پدر سجاد حسین را نشناخت.                                                       «نادرست»

برچسب شده در: