در این نوشته با جواب درست و نادرست صفحه 84 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب درست و نادرست صفحه 84 فارسی چهارم

1 باغچه بان نخستین مدرسه ی ایران را دایر کرد.

نادرست

2 باغچه بان در کودکی شعر می سرود.

درست

3 قبل از باغچه بان، در کشور ما کسی به فکر کودکان کم شنوا و نابینا نیفتاده بود.

درست