در این نوشته با جواب درود بر شما صفحه 87 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب درود بر شما صفحه 87 نگارش دوم

۱- شش سطر اول درس را با خط خوانا و زیبا بنویس.

مردم جهان اولین روز سال جدید خود را جشن می گیرند. همه‌ی این جشن ها زیبا هستند. در کشور ما روز اول فروردین، نخستین روز سال نو است. این روز را «نوروز» می گویند. نوروز آغاز فصل سرسبزی و زیبایی های طبیعت است.

هزاران سال است که ما ایرانیان عید نوروز را را جشن می گیریم. مردم ما پیش از نوروز، خانه تکانی می کنند، در جشن نیکوکاری شرکت می کنند و برای تحویل سال، سفره‌ی هفت سین می چینند. تحویل سال، لحظه ای است که سال کهنه به پایان می رسد و سال نو شروع می شود.

در این هنگام همه‌ی اعضای خانواده کنار سفره‌ی هفت سین می نشینند و دعا می خوانند و از خداوند می خواهند که اخلاق آن ها را خوب و خوب تر کند.

۲- پنج ترکیب مانند نمونه از درس پیدا کن و بنویس.

مثال: مردمِ جهان – سالِ نو – نوروزِ ما.

عیدِ نوروز            تحویلِ سال            آرامگاهِ شهیدان

سالِ کهنه                مردمِ میهنِ ما        جشنِ نیکوکاری

۳- کلمه های زیر را با «ان» جمع ببند. مانند: شنونده + ان = شنوندگان.

گرسنه: گرسنگان           دونده: دوندگان            گوسفند:‌ گوسفندان

درخت:‌ درختان                   ستاره: ستارگان            پرنده: پرندگان

۴- اگر زبان پرندگان را بلد بودی، به آن ها چه می گفتی؟ در یک خط بنویس.

سلام پرنده کوچولو، وقتایی که سردت میشه چه کار می کنی و کجا میری؟ اگه حوصلت سر بره چه بازیایی می کنی؟ قشنگ ترین جایی که در روی زمین از آسمان دیده ای کجاست؟ آیا خوشحالی که یک پرنده ای؟

برچسب شده در: