در این نوشته با جواب درک متن صفحه 103 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 103 نگارش ششم

ت) مفهوم «تا» را در هر یک از جمله های زیر، بنویسید.

آنها دام و تله می گذارند تا تو را در دام بیندازند. به مفهوم برای اینکه

می خواهم به مهدی کمک کنم تا درس هایش را بهتر یاد بگیرد. به مفهوم برای اینکه

از شام تا سحر بیدار بود. به مفهوم فاصله ی مکانی و زمانی

تا کنون چند تا کتاب خوانده ای؟ تا اول به مفهوم فاصله ی زمانی و تا دوم به مفهوم واحد شمارش

تا شام، نیفتاد صدای تبر از گوش به مفهوم فاصله ی مکانی و زمانی

برچسب شده در: