در این نوشته با جواب درک متن صفحه 107 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 107 نگارش چهارم

با توجه به متن درس « مدرسه ی هوشمند » ترتیب رویدادهای زیر را شماره گذاری کنید.

(5) آن روز بچه ها به کمک نرم افزارهای آموزشی، تمرین های درس را انجام دادند. آنها از کتابخانه و آزمایشگاه مجازی هم استفاده کردند.

(2) وقتی وارد حیاط مدرسه شد، صدای شادی بچه ها را به یاد دوستانش انداخت.

(4) رایانه ای روی میز معلم بود و چیزی هم از سقف به تخته ی سفید جلوی کلاس نور می تاباند.

(3) جلوی در کلاس ، روی دیوار صفحه ای رنگی، شبیه گوشی های همراه لمسی بود که بچه ها دستشان را روی آن قرار می دادند و بعد وارد کلاس می شدند.

(1) مهتاب پس از بیرون آمدن از خانه، نفس عمیقی کشید و از هوای دلنشین بهاری لذت برد.