در این نوشته با جواب درک متن صفحه 23 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 23 نگارش چهارم

1- دو متن زیر را با دقت بخوانید. متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن (الف) است؟
متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن (ب) است؟

الف) خانه های نواحی بیابانی ویژگی هایی دارند تا خیلی گرم نباشند. دیوارهای این خانه ها ضخیم ساخته می شوند تا گرما از بیرون وارد نشود. اگر دیوار خانه ای کلفت نباشد، خیلی زود با نور خورشید گرم می شود و گرما اندک اندک به درون خانه وارد می شود. سقف های گنبدی شکل خانه ها هم باعث می شود که گرمای خورشید به پشت بام ها نفوذ نکند و از طریق بادگیر هایی که در سقف وجود دارد، هوای خنک همراه با باد به درون خانه وارد شود.

مطالعات اجتماعی

ب) گنجشک و کبوتری با هم دوست شدند. تابستان بود و هوا گرم. کبوتر، کمی می پرید و کمی دانه جمع می کرد تا در زمستان، بی آذوغه نماند. اما گنجشک همه اش به فکر بازی و آواز خواندن بود و هر چه کبوتر به او می گفت که به فکر زمستانت هم باش، فایده ای نداشت. تابستان و پاییز رفت. زمستان آمد. سرما و برف همه جا را گرفت. گنجشک که چیزی برای خوردن نداشت به سراغ کبوتر رفت و از او کمک خواست. کبوتر گفت:«جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود؟»

فارسی

2- تفاوت های متن (الف) و (ب) را در جدول زیر بنویسید.

متن قسمت (الف) علمی است در این متن از زبان محاوره استفاده نشده و همه کلمات به صورت نوشتاری بکار گرفته شده است. همچنین در این متن ضرب المثل دیده نمی شود.

اما متن قسمت (ب) ادبی است در این متن از زبان محاوره استفاده شده است و کلمات محاوره ای همچون زمستون، مستون و … بکار گرفته شده است. همچنین در این متن ضرب المثل دیده می شود.

گام به گام قسمت های دیگر درس راز نشانه ها