در این نوشته با جواب درک متن صفحه 25 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 25 نگارش پنجم

به جمله های زیر دقّت کنید.

بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت. فرزندان ” هم ” در کنار پدر و مادر، فضای گرم و پر مهری داشتند.

آن نقطه‌ی شهر هوای پاکیزه‌تری دارد و بیمارستان ” هم ” باید در همان محل ساخته شود.

مریم گفت: «آنها از تدریس آموزگار خود لذّت می برند». علی ” نیز ” تأیید کرد.

در مثال های بالا « هم » و « نیز »، جمله ها را به هم پیوند داده اند و معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا می کنند.

یک کتاب داستان انتخاب کنید سپس جمله هایی را که با « هم » و « نیز » به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند، بیابید و بنویسید.

« هم »

« نیز »

« هم »

کلاغ در آسمان آبی پرواز می کرد. کبوترها هم در کنار پی پرواز می کردند.

اکبر رفت، دوستانش را برای فوتبال خبر کند، رضا هم، با او همراه شد.

اکبر به اصغر گفت میای بریم فوتبال؟ رضا هم که حبت آن ها را شنیده بود، گفت: منم میام.

« نیز »

کلاغ به کبوترها گفت عجب هوای خوبی است. آن ها نیز تأیید کردند.

اکبر که با توپ، شیشه خونه همسایه را شکسته بود، فرار کرد. اصغر و رضا نیز فرار کردند.

کبوترها به کلاغ پیشنهاد دادند تا بالای درخت سرو استراحت کنیم، کلاغ نیز پذیرفت.

برچسب شده در: