جواب درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم


haladars آبان 7, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 29 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 29 نگارش پنجم

متن زیر را بخوانید و با توجّه به واژه های مشخّص شده، به سؤالات پاسخ دهید.

1. کلمه‌ی «او» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

ماهی

2. کلمه‌ی «تو» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

پرنده

3. کلمه‌ی «همین» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

جویبار

4. کلمه‌ی «آن‌ها» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

دو ماهی بزرگ

5. یک نشانه‌ی ربط در متن پیدا کنید و جمله هایی را که این کلمه به هم ربط داده است، در جدول زیر بنویسید.

جمله اوّل : پرنده فوراً برجست.

نشانه‌ی ربط : و

جمله‌ی دوم : او را گرفت.

جمله‌ی اوّل : با خوردن ماهی کوچکی مثل من سیر نخواهی شد

نشانه‌ی ربط : ولی

جمله‌ی دوم : اگر به حرف های من گوش کنی …

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه