در این نوشته با جواب درک متن صفحه 35 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 35 نگارش چهارم

با توجه به متن درس «رهایی از قفس» ترتیب رویدادهای زیر را شماره گذاری کنید.

(3)  بازرگان به خانه ی خویش بازگشت.

(5)  بازرگان با شرمندگی ماجرا را برایش تعریف کرد.

(7)  بازرگان، طوطی را از پنجره ی خانه به باغ انداخت.

(4)  طوطی درباره ی سوغاتی اش از بازرگان پرسید.

(1)  بازرگان، پیام طوطی اش را به طوطیان هندوستان داد.

(6)  طوطی اش درست مثل همان طوطی شروع به لرزیدن کرد و در قفس افتاد.

(8)  طوطی که از بند آزاد شده بود، پرواز کرد و روی شاخه ی درخت نشست.

(2)  با شنیدن حرف های بازرگان، یکی از طوطیان بر خود لرزید و از بالای درخت افتاد.

گام به گام قسمت های دیگر درس رهایی از قفس