در این نوشته با جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم

1. کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟

جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم

سرود پایان یافت

2. درباره سرود ملّی یک بند بنویسید و نشانه های «امّا، ولی، و» را در آن به کار ببرید.

سرود ملّی هر کشور در بر دارنده خصوصیات و ویژگی های یک ملّت است امّا پرچم نشانه استقلال یک کشور است. این سرود در هنگام قهرمانی ورزشکار یک کشور نواخته می شود ولی برای نفرات بعدی، این سرود نواخته نمی شود و همچنین این سرود کوتاه، زیبا و غرور آفرین است.

گام به گام قسمت های دیگر درس سرود ملی

برچسب شده در: