در این نوشته با جواب درک متن صفحه 42 نگارش پنجم همراه شما هستید.

جواب درک متن صفحه 42 نگارش پنجم

1. جمله های زیر را با دقّت بخوانید و آن ها را مرتّب و شماره گذاری کنید.

جواب: ترتیب جمله ها بصورت زیر می باشد:

3) و سلام می شنوی.

7) کارهای خوبمان نتیجه‌ی خوب دارد.

5) باز همان را به تو بر می گرداند.

1) حتماً تا بحال، به کوه رفته ای

9) و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده اید.

2) اگر آنجا به کوه سلام کنی، صدای سلامت به خودت بر می گردد.

6) دنیا هم مثل کوه است.

8) و کارهای بدمان نتیجه‌ی بد.

4) اگر هم به کوه حرف تند و تلخی بزنی.

2. متن را با ترتیب درست بنویسید.

حتماً تا به حال، به کوه رفته ای. اگر آنجا به کوه سلام کنی، صدای سلامت به خودت بر می گردد و سلامی می شنوی. اگر هم به کوه حرف تند و تلخی بزنی، باز همان را به تو بر می گرداند. دنیا هم مثل کوه است. کارهای خوبمان نتیجه‌ی خوب دارد و کارهای بدمان نتیجه‌‌ی بد و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده‌اید.

3. با توجه به مفهوم متن، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آن ها را بنویسید.

3. الف) کوه چه ویژگی دارد؟

کوه صلابت را به خودت باز می گرداند. مثلاً اگر به آن سلام کنی، به تو سلام می کند.

ب) دنیا از چه نظر به کوه شباهت دارد؟

از این نظر که دنیا هم مانند کوه، نتیجه‌ی کارهایت را بر می گرداند، مثلاً اگر خوبی کنی، نتیجه‌ی خوبی خواهی دید.

گام به گام قسمت های دیگر درس دفاع از میهن

برچسب شده در: