در این نوشته با جواب درک متن صفحه 42 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 42 نگارش چهارم

الف) جمله های زیر را بخوانید و به کلمه هایی که مشخص شده است، توجه کنید.

در آنجا دست به دعا برداشت و با خدای خود زمزمه کرد.

من جان خود را در تیر خواهم گذاشت و برای سربلندی ایران فدا خواهم کرد.

آرش نام خدا را بر زبان آورد و با همه ی توان، کمان را کشید.

در مثال های بالا « و » جمله ها را به هم پیوند داده است؛ مثلا در شماره ی یک، دو جمله ی زیر با حرف «و» به هم وصل شده اند. به این ترتیب معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا می کند. به این حرف، نشانه ی ربط یا پیوند می گویند.

در آن جا دست به دعا برداشت.

با خدای خود زمزمه کرد.

برعهده شما!

ب) از ده سطر اول متن درس «ارزش علم» جمله هایی را که با نشانه ی  ربط « و » به هم وصل شده اند، پیدا کنید و بنویسید.

– به کنار دریا رفت و سوار بر کشتی شد.

– حکیم آرام و شادمان بود و به زندگی و مردمان فکر می کرد.

– برجهای دریا، یکی بعد از دیگری از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند.

– حکیم هم به تخته پاره ای چسبید و دل به خدا سپرد.

– چیزی نگذشت که کشتی چند تکه شد و مسافران در میان امواج گرفتار شدند.

گام به گام صفحات دیگر درس آرش کمانگیر