در این نوشته با جواب درک متن صفحه 50 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 50 نگارش پنجم

1. به نشانه هایی مشخّص شده، توجّه کنید.

جمله‌ی اوّل: هر کدام در گوشه‌ای از کتاب‌فروشی سرگرم تماشا و خواندن بخش‌هایی از کتاب شدیم ” . “

جمله‌ی دوم: ناگریز ” ، ” کتابم را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.

جمله‌ی سوم: چه کسانی این همه کتاب را می خوانند ” ؟ “

جمله‌ی چهارم: تو چه گل سرخ زیبایی هستی ” ؟ “

2. با توجّه به جمله‌ها و نشانه‌ها، جدول زیر را کامل کنید.

image 542

گام به گام قسمت های دیگر درس نام آوران دیروز ، امروز ، فردا

برچسب شده در: