در این نوشته با جواب درک متن صفحه 54 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 54 نگارش ششم

الف) متن زیر را با دقّت بخوانید

image 176

ب) با توجّه به متن به سؤالات زیر پاسخ دهید

1. در سطر اوّل کلمه «آنجا» به چه چیزی اشاره می کند؟

روستای کوچک

2. کلمه ی «او» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

پدر دهقان

3. کلمه ی «تو» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

پیرمرد (پدر دهقان)

4. در بند سوم کلمه ی «آنجا» به چه چیزی اشاره می کند؟

خانه ی دور افتاده

5. در دو بند آخر متن، دور نشانه های ربط خط بکشید.

زیر حروف ربط خط کشیده شده است:

جواب درک متن صفحه 54 نگارش ششم
جواب درک متن صفحه 54 نگارش ششم

گام به گام سایر صفحات درس دریاقلی

برچسب شده در: