جواب درک متن صفحه ۷۰ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه ۷۰ نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه ۷۰ نگارش پنجم

الف) جمله های زیر را با دقّت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری کنید.

ترتیب جمله ها بصورت زیر می باشد:

۷. صاحب مغازه پرسید: «نردبان چه؟» طوطی ها عاشق نردبان هستند.

۱۱. به محض اینکه تاب بخورد. حرف زدنش تحسین همه را بر می انگیزد.

۳. صاحب مغازه با تعجّب گفت: «واقعاً متأسفم، حتّی یک کلمه هم حرف نزد؟»

۱. فردی یک طوطی خرید؛ امّا روز بعد، آن را به مغازه  برگرداند.

۵. فرد یک آینه خرید و رفت.

۱۶. فرد پاسخ داد: «چرا، درست قبل از مردنش با صدای ضعیفی پرسید: مگر در آن مغازه غذایی برای طوطی ها نمی فروختند؟»

۱۳. وقتی روز چهارم خریدار وارد مغازه شد.

۲. به صاحب مقازه گفت: «این پرنده صحبت نمی کند».

۱۴. چهره اش کاملاً تغییر کرده بود.

۴. صاحب مغازه پرسید برای سومین بار پرسید: «آیا در قفس آینه ای هست؟ طوطی ها عاشق آینه اند.»

۸. فرد یک نردبان خرید و رفت.

۱۵. او گفت: «طوطی مرد!»

۱۲. فرد با بی میلی یک تاب خرید و رفت.

۱۰. صاحب مغازه برای سومین بار پرسید: «آیا طوطی شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خوب مشکل همین است».

۶. او روز بعد بازگشت و گفت: «طوطی هنوز صحبت نمی کند».

۹. امّا روز سوم باز همآن فرد آمد.

ب) پس از مرتب کردن جمله ها به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱.دلیل مرگ طوطی چه بود؟

ندادن غذا به طوطی

۲. طوطی چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

طوطی می تواند صحبت کند، از نردبان های داخل قفس بالا بروند، تاب بخورند.

گام به گام سایر صفحات درس روزی که باران می بارید

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها