در این نوشته با جواب درک متن صفحه 73 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 73 نگارش چهارم

داستان زیر را بخوانید و به سؤال های آن پاسخ دهید.

جواب درک متن صفحه 73 نگارش چهارم
جواب درک متن صفحه 73 نگارش چهارم

1-کلمه ی «او» در سطر سوم به چه کسی اشاره دارد؟

امیر نوح سامانی

2- چرا نویسنده در سطر دوم کلمه ی «اما» را به کار برده است؟

«اما» یا «ولی» برای کامل کردن معنای جمله استفاده می شود که معمولاً در بین دو جمله ی کامل قرار می گیرد تا شنونده و خواننده را از شک و تردید در بیاورد.

3- چرا نویسنده در سطر چهارم «و» را به کار برده است؟

«و» حرف ربط است؛ یعنی دو کلمه یا دو جمله را به هم مربوط می کند و پیوند می دهد.

4- این داستان دو پیام مهم داشت. آن دو پیام چه بود؟

۱) برای کار و زحمت دیگران ارزش قائل شویم و آن را جبران کنیم.

۲) علم از ثروت بهتر است.

5- به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟ چرا؟

«هیچ ثروتی بالاتر از علم نیست.»؛ زیرا هدف این داستان نشان دادن ارزش علم و مطالعه است.