در این نوشته با جواب درک متن صفحه 79 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 79 نگارش پنجم

1. با توجّه به شعر درس، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

نام داستان :

کاجستان

شخصیّت های داستان:

دو کاج

داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟

در مکانی خارج از ده

داستان در چه زمانی رخ داده است؟

در گذشته

نظر شما درباره‌ی کاج همسایه چیست؟

2. با جا‌به‌جا کردن اجزای جمله، بیت‌های زیر را مانند نمونه، به زبان ساده بازگردانید.

شعر:  باز می پیچد میان خانه ها        بوی اسفند و گلاب و بوی عود

بازگردانی:  باز بوی اسفند و گلاب و بوی عود میان خانه ها می پیچد.

شعر:  می رسد فصل بهاری جاودان        فصلی از عطر و گل و شعر و سرود

بازگردانی:  فصل بهاری جاودان، فضلی از عطر و گل و شعر و سرود می رسد.

شعر:  کاج همسایه فصل بهاری جاودان        دوستی را نمی برم از یاد

بازگردانی:  کاج همسایه با نرمی گفت : دوستی را از یاد نمی برم.

گام به گام سایر صفحات درس کاجستان

برچسب شده در: