در این نوشته با جواب درک متن صفحه 79 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 79 نگارش چهارم

الف) جمله های زیر را بخوانید و به کلماتی که مشخص شده است، توجه کنید.

ابتدا در شهر مرند اقامت گزیدم و در مدرسه های این شهر به معلّمی پرداختم؛ سپس به تبریز رفتم.

برای مادر شیر کوچولو آب و غذا میگذاشت؛ بعد هم در قفس را می بست و میرفت.

نرگس آب پاش پلاستیکی قرمز را برمی دارد و پر از آب می کند؛ بعد به طرف من می آید.

نخستین کار این مسافران از راه رسیده، این است که لانه های سال گذشته ی خود را بیابند.

سپس اگر آسیب دیده باشند، آنها را مرمت کنند و اگر خراب شده باشند از نو بسازند.

در مثال های بالا کلمه های « سپس » و « بعد» مفهوم جمله ها را به هم پیوند داده است. این کلمه ها ترتیب زمانی را نشان می دهند؛ مثلا در جمله ی شماره ی یک، نویسنده اول در شهر «مرند » بوده است و بعد به « تبریز» رفته است.

ب) از متن «قدم یازدهم» و «انتظار» جمله هایی را که مفهوم آنها با کلمه های «سپس» و «بعد» به هم وصل شده است، پیدا کنید و بنویسید.

– برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می گذاشت. بعد هم در قفس را می بست و می رفت (قدم یازدهم)

– در باز ماند و شیر کوچولو از لای در بیرون را تماشا کرد. بعد پایش را از قفس بیرون گذاشت و راه افتاد.

– چشم های خواب آلودش را مالید. بعد، ده قدم دوید و از لای در قفس که باز بود، برگشت توی قفس. (قدم یازدهم)

 – نرگس آب پاش پلاستیکی قرمز را برداشته و پر از آب می کند. بعد به طرف من می آید. (انتظار)

– نفس عمیقی می کشد و نگاهش مهربانانه روی من می روی من می لغزد؛ سپس با اندوه می گوید… (انتظار)