در این نوشته با جواب درک متن صفحه 86 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 86 نگارش پنجم

ب) متن زیر را با «که»، «تا»، «و» و «امّا» کامل کنید.

نجّار پیری بود …….که……. می خواست بازنشسته شود. او به کار فرمایش گفت …….که……. می خواهد ساختن خانه را رها کند …….تا……. از زندگی بی دغدغه در کنار خانواده‌اش ببرد. کارفرما از اینکه دید کارگر خویش می خواهد کار را ترک کند. ناراحت شد. او از نجّار پیر خواست …….تا……. به عنوان آخرین کار، تنها یک خانه‌ی دیگر بسازد.

نجّار پیر قبول کرد، …….ولی……. کاملاً مشخّص بود …….که……. ولی به این کار راضی نیست. او برای ساختن این خانه، از مصالح بسیار نامرغوبی استفاده کرد …….و……. با بی حوصلی به ساختن خانه ادامه داد.

وقتی کار به پایان رسید. کارفرما برای وارسی خانه آمد. او کلید خانه را به نجّار داد …….و……. گفت: «این خانه متعلّق به توست. این هدیه‌ای است از طرف من برای تو». نجّار یکّه خورد. مایه‌ی تأسّف بود! اگر می دانست …….که……. خانه‌ای برای خودش می سازد. حتماً کارش را به گونه‌ای دیگر انجام می داد.

برچسب شده در: