در این نوشته با جواب درک متن صفحه 91 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 91 نگارش پنجم

الف) به کلمه های زیر، دقّت کنید:

ره  ←  راه

گرت  ←  اگر تو را

اکنون شما شکل کامل شده ی واژه های زیر را بنویسید.

گه  ←  گاه

کای  ←  که ای

بُد  ←  بود

وزان  ←  و از آن

کز  ←  که از

بُرون  ←  بیرون

ب) با توجّه به متن درس «کار و تلاش» جدول زیر را کامل کنید.

یک بیت که لحن خبری دارد. 

به راهی در ، سلیمان دید موری             که با پای ملخ می کرد روزی

یک بیت که لحن پرسشی دارد. 

به تندی گفت: کای مسکین نادان               چرایی فارغ از ملک سلیمان؟

یک بیت که علامت « ، » دارد.

زهر کردی ، برون افتادی از راه               ز هر بادی ، بریدی چون پر گاه

یک بیت که دو جمله با نشانه‌ی ربط «که» به هم متّصل شده باشند.

بگفت : از سور، کمتر گوی با مور            که موران را، قناعت خوشتر از سود

برچسب شده در: