در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 12 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 12 فارسی ششم

1.  در شعری که خواندید «بلبل» و «قمری» چه می خوانند؟

یاد خداوندگار (ذکر خدا را می کنند)

2.  برداشت شما از بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست معرفتِ کردگار» چیست؟

در دید و چشم انسان اندیشمند و هوشیار حتی برگ درختان سبز هم نشانه ای از نشانه های خداوند است .

3.  به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

اندیشیدن در نعمت های خداوند و سپاس گذاری به خاطر این نعمت ها

4. چه تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات هست؟

انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست و آن داشتن نعمت عقل است بنابراین انسان ها با استفاده از این نعمت و تعقل در نظام آفرینش خدا را عبادت می کنند ولیسایر موجودات بدون نگرش و تفکّر خالقشان را عبادت می کنند.

برچسب شده در: