در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 37 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 37 فارسی پنجم

1- به نظر بازرگانان، مردم در جست و جوی چه چیزهایی هستند؟

زندگی راحت،مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت

2- اندک اندک از کوه برداشتن شبیه چه کاری است؟

اندک اندک از کوه برداشتن همانند کسی است که مالی را به دست می آورد و در حفاظت و نگهداری از آن سهل انگاری و غفلت ورزد.

3- کدام ویژگی‌ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟

اندوختن و ذخیره کردن مال از راه پسندیده  و تلاش برای مراقبت از آن، بخشش و احسان به دیگران، محافظت از خود در برابر بلاها

4- بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟

برای اینکه فرزندان، به اندازه دانش و فهمشان، خود را به نیکی بشناسانند تا مردم نیز آن ها را پرورش داده و از آن ها بهره گیرند.

برچسب شده در: