در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 71 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 71 فارسی ششم

1 ارزش و عظمت لغتنامه ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟

شاهنامه ی فردوسی؛ چرا که همچون فردوسی زحمت بسیاری کشید تا بتواند این اثر را به سرانجام برساند و همچون او زبان فارسی را زنده نگه داشته است.

2 در لغتنامه ی دهخدا در جلوی هر کلمه، چه اطّلاعاتی آمده است؟

معنا، موارد کاربرد، طرز تلفّظِ صحیح، همراه با اشعار و اطّلاعات دیگر آمده است.

3 دیدگاه نویسنده نسبت به دهخدا چیست؟ عبارتی از متن بیان کنید که این نظر را نشان دهد.

بزرگ مرد فرهنگ ایران؛ «در میان دانشمندان معاصر ایران باید علامه دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست او سرشار از عشق به فرهنگ وطن بود و نامی بلند در میان دانشمندان ایرانی داشت و آثار با ارزشی از خود به یادگار گذاشته است.»

4 فکر می کنید مصرع های «درد عشقی کشیده ام که مپرس» و «رنج هایی کشیده ام که مپرس» به ترتیب به کدام دغدغه ی دهخدا و کارهای او اشاره دارد؟

منظور از درد: آرزوی محقق شدن جمع آوری تمام لغات فارسی در یک لغتنامه و مدوّن کردن یک لغتنامه جامع پارسی.

منظور از رنج: آن همه زحمتی که برای گردآوری کلمات و واژه های لغتنامه تحمل گردید.

5 ……………………………………. .

چهار اتّفاق مهمّ دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید.

برچسب شده در: