در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 76 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 76 فارسی ششم

1 نویسنده ی کتاب «اسرارنامه» کیست؟

عطّار نیشابوری

2 چرا برای محمّد دیدار دانشمندان با پدرش جالب بود؟

چون افرادی که به دیدار پدر محمّد می آمدند همگی از ادیبان دانشمندان و فرهیختگان بودند و محمّد می توانست چیزهای زیادی از آن ها بیاموزد.

3 نظر نویسنده نسبت به «جلال الدّین محمّد» چگونه است؟ عبارتی از متن بیابید که این نظر را نشان دهد.

رسیدن به جایگاه بالا:

شیخ هنگام رفتن به پدرش گفته بود:«مراقب محمّد باش، به خواست خدا، آینده ی درخشانی خواهد داشت. او به مقام بزرگی خواهد رسید.»

4 منظور عطّار از بیان جمله ی «همه ی ما جز اندکی نمی دانیم» چه بود؟

منظور عطّار این است که هرچه در علم فرو رویم می فهمیم که علم انسان در مقابل علم الهی مانند قطره ای می ماند در برابر دریا.

5 ………………………………… .:

به نظر شما، چرا سفر برای انسان، جالب و هیجان انگیز است؟

برچسب شده در: