جواب درک مطلب صفحه ۹۹ فارسی ششم

در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه ۹۹ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه ۹۹ فارسی ششم

۱ چرا تبر، درخت سپیدار را شایسته ی قطع شدن می داند؟

چون در زمانی که وقت باروری درختان است، درخت سپیدار میوه و حاصلی ندارد.

۲ آیا شعله و تبر در مورد درخت سپیدار نظر یکسانی دارند؟ توضیح دهید.

بله؛ هر دو نظر یکسانی دارند؛ چرا که از منظر هر دو درختی که دارای بار و میوه نیست سزاوار نابود شدن است و استفاده از او برای بهره های دیگر چون سوختن و گرم کردن است.

۳ به نظر شما پیام این شعر چیست؟

پیام این شعر این است که انسان باید سعی کند حکمت و دانش و هنر بیاموزد که جز این ها، زندگی انسان ثمره ی دیگری نخواهد داشت.

۴ نویسندگان این فصل با انتخاب عنوان «علم و عمل»، می خواهند ارزشمندی همراهی علم و عمل را نشان دهند. به نظر شما آیا شاعر در این درس توانسته است این پیام را برساند؟ عبارتی از شعر بیان کنید که نظر شما را تأیید کند.

بله توانسته است. آن دو عبارت بیت زیر است:

جز دانش و حکمت نبود میوه انسان

ای میوه فروش هنر، این دکه و بازار

از گفته ناکرده و بیهوده چه حاصل؟

کردار نکو کن، که نه سودی‌ست ز گفتار

۵ …………………………………. .

منظور شاعر از مصراع «کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار» چیست؟

با صحبت کردن، هیچ سودی به انسان نمی رسد و باید رفتار خود را خوب و نیکو کند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه