در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 100 فارسی دوم همراه شما هستیم.

1- چرا هر سال عمو نوروز به دیدن خواهرش ننه سرما می رود؟

برای بردن خبر آمدن بهار.

2- چرا ننه سرما نتوانست برادرش عمو نوروز را ببیند؟

چون زیر آفتاب ملایمِ بهار خوابش برد.

برچسب شده در: