در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 113 فارسی دوم همراه شما هستیم.

1- روباه برای فریب خروس چه تلاشی کرد؟

از آواز خواندن او تعریف کرد و به دروغ گفت با پدر و مادر او دست است.

2- خروس چگونه از فریب روباه در امان ماند؟

به پند ها و نصیحت های پدرش عمل کرد.

برچسب شده در: