در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 25 فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 25 فارسی یازدهم

1) این سروده را از دید لحن و آهنگ خوانش، بررسی نمایید.

لحن این سروده «داستانی-تعلیمی» است و آهنگ خوانش آن نرم و ملایم است.

2) با توجّه به قلمرو فکری شعر، دربارۀ ریشه های پیامدهای تقلیدِ نا به جا و کورکورانه، گفت و گو کنید.

تقلید کورکورانه موجب از دست دادن شرایط و امکانات موجود می شود و نهایتا منجر به تباهی خواهد شد.