در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 29 فارسی هفتم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 29 فارسی هفتم

1. به نظر شما کدام یک از شخصیت های داستان، اهمّیت بیشتری دارد، چرا؟

آزاد، چرا که اگر او نبود گرگ روناک را می برد و دیگر دست کژال به او نمی رسید.

2. اگر شما به جای نویسنده بودید، داستان را چگونه تمام می کردید؟

آزاد با گرگ درگیر می شد و در پی این درگیری کشته می شد و گرگ نیز توسط اهالی دوستان به درک واصل می شد و روناک نیز به سلامت به دست کژال می رسید

برچسب شده در: