در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 62 فارسی دوم همراه شما هستیم.

1- کاسه ی خاله نگین چرا شکست؟

سوگلی می خواست آن را تمیز کند و دستمال بکشد که افتاد و شکست.

2- اگر تو با چنین مشکلی رو به رو شوی، چه می کنی؟

2- مثل سوگلی حقیقت را می گفتم.

برچسب شده در: