در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 77 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 77 فارسی سوم

1- چرا مادر به حسن پیشنهاد کرد که جای ماهی را عوض کند؟

چون تُنگ برای ماهی کوچک بود و باید به جای بزرگتری می رفت تا هم راحت شنا کند و هم دوستانی داشته باشدکه غصه نخورد.

2- چه چیز باعث شد که حسن تصمیم بگیرد در مسجد نماز بخواند؟

دوست شدن او با عرفان باعث شد که حسن تصمیم بگیرد در مسجد کنار عرفان در صف نماز بنشیند.

3- کلمه ی «آن ها»، که در متن مشخص شده است، به چه کسانی یا چه چیزهایی اشاره می کند؟

ماهی ها.

4- کلمه ی «او»، که در متن مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

دوست عرفان.

برچسب شده در: