در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 91 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 91 فارسی سوم

1- چرا خلیفه خسته و خواب آلود بود؟

چون شب قبل خوابی دیده بود که تا صبح، آرام و قرار را از او گرفته بود.

2-چرا خلیفه خواب گزار اول را نادان نامید؟

چون خلیفه از تعبیر خوابی که خواب گزار کرد ناراحت شد.

3- کلمه ی «تو»، که در متن مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

خواب گزار اول.

4- کلمه ی «شما»، که در متن مشخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

خلیفه.

برچسب شده در: