در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب دوست دارم صفحه ۵۶ هدیه سوم

۱- از این پس در رفتار و گفتارم بیشتر دقت کنم؛

چون به سن تکلیف رسیده ام و خداوند از من راضی و خوشنود شود.

۲- حتی اگر به سن تکلیف نرسیده ام، به احکام دینی عمل کنم تا خدا از من راضی باشد و به من در انجام کارهای شایسته کمک کند.

وقتی به سن تکلیف رسیدم، انجام وظایف و تکالیف دینی برایم ساده و آسان باشد و از کودکی با خدا دوست باشم و او کمکم کند.

گام به گام سایر صفحات درس جشن تکلیف