در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب دوست دارم صفحه 16 هدیه سوم

 به جای یک قطره باران بودم و…

بر شهر های بزرگ میباریدم تا هوای آلوده‌ را تمیز می‌کردم تا مردم بیمار نشوند.

بر روستاها می‌باریدم و کشتزارها را آبیاری می‌کردم تا محصولات زیادی بدهند.

بر زمین‌های خشک و بی‌آب و علف می‌باریدم تا گیاهان رشد کنند

رودخانه شفاف بودم، که با جریان خود زندگی را ادامه داده و نور به دل‌ها بخشم.

برفی سفید بودم، که زمین را به رنگ عشق پوشانده و دل‌ها را به دوستی وصل کرده باشم.

گام به گام قسمت های دیگر درس غرور یک روز بهاری