در این نوشته با جواب دوست دارم صفحه 22 هدیه سوم همراه شما هستیم.

مانند کودکی پیامبر، خوب و دوست داشتنی باشم. بعد از این سعی می کنم …

از پیامبر الگوبرداری کنم و مثل ایشان شجاع باشم، به دیگران خیلی کمک کنم، راستگو باشم، در مسیر درست و در راه خدا قدم بردارم و از خدا بخواهم که من را انسان درستکاری و راستگویی نگه دارد. 

گام به گام قسمت های دیگر درس همیشه با من