در این نوشته با جواب رسم شکل صفحه 45 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب رسم شکل صفحه 45 ریاضی سوم

1- به شکل‌های زیر و عددی که هر کدام نشان می‌دهد، توجّه کنید. حالا با رسم شکل حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

image 211

2- مهدی، حمید، جواد و محسن در حیاط ایستاده‌اند. قدّ مهدی از همه بلندتر و جواد از همه کوتاه‌تر است. قدّ محسن بین قدّ حمید و جواد است. با رسم شکل مناسب، این 4 نفر را از کوچک به بزرگ در یک صف نشان دهید.
نام هرکدام را زیر شکل مربوط به او بنویسید.

image 212

3- یک مربّع را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم. هر قسمت آن را نیز به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم.این مربّع به چند قسمت مساوی کوچک تقسیم شده است؟

image 213

16 عدد

برچسب شده در: