در این نوشته با جواب سؤالات متن صفحه 3 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب سؤالات متن صفحه 3 جامعه شناسی یازدهم

الف) تفاوت جهان اجتماعی و جهان طبیعی در چیست؟

جهان اجتماعی، مجموعه گسترده ای از پدیده های اعتباری، کنش انسان ها را شامل می شود. و با آگاهی و اراده انسان شکل می گیرد. ضمن اینکه علاوه بر کنش انسانی و پدیده های اعتباری، پدیده های تکوینی را نیز که با زندگی انسان ها ارتباط داشته باشند، شامل می شود. اما جهان طبیعی، فقط شامل پدیده های طبیعی است. و ربطی به آگاهی و اراده انسانی ندارد. در جهان اجتماعی، عضویت اعضاء، به اراده آنها بستگی دارد و بر اساس، نظم است. اما در جهان طبیعی، عضویت موجود زنده و نظم آنها، تکوینی است.

ب) سال گذشته، فرهنگ را چگونه تعریف کردید؟

فرهنگ: شیوه زندگی اجتماعی، اعضای جامعه است. و حاصل آگاهی، عمل مشترک آدمیان می باشد.

پ) فرهنگ چه نقشی در هویت یابی افراد و جهان اجتماعی دارد؟

فرهنگ، مربوط به شیوه زندگی گروهی از انسان هاست که با یکدیگر زندگی می کنند. فرهنگ و جامعه نمی توانند از هم جدا باشند. جامعه بدون فرهنگ، امکان هویت یابی ندارد. و بدون جامعه نیز، فرهنگ معنایی ندارد. از طریق آموزش و تربیت، فرهنگ بصورت اکتسابی و نه ارثی، از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و باعث ایجاد هویت مشترک بین یک قوم و جامعه می شود.

ت) هویت جهان اجتماعی بیشتر متاثر از لایه های عمیق فرهنگ (عقاید و ارزش ها) است یا لایه های سطحی آن (هنجار ها و نمادها). چرا؟

ت) متاثر از لایه های عمیق (عقاید و ارزش ها): هویت جهان اجتماعی، متاثر از عضویت گروهی افراد جامعه است. هویت فرهنگی جهان اجتماعی بر اساس عقاید و ارزش های اجتماعی آن شکل می گیرد. و تا زمانی دوام دارد که افراد جامعه، عقاید و ارزش ها را به رسمیت شناخته باشند و بپذیرند.