در این نوشته با جواب سؤالات متن صفحه 4 جامعه شناسی یازدهم همراه شما هستیم

جواب سؤالات متن صفحه 4 جامعه شناسی یازدهم

* آیا می دانید منظور از «جهان فرهنگی» چیست؟

* جهان فرهنگی، بخشی از جهان انسانی است. از بخش اجتماعی، جهان انسانی با عنوان جهان فرهنگی یاد می شود.

** آیا می توانید برخی از پدیده هایی را که به جهان انسانی تعلق دارند نام ببرید؟

** فرهنگ، آموزش، خانواده، اقتصاد، قوانین جامعه، گروه های اجتماعی