در این نوشته با جواب سلام بر تو صفحه 75 نگارش دوم همراه شما هستیم.

جواب سلام بر تو صفحه 75 نگارش دوم

۱- نوشته زیر را پر رنگ کن و با خط زیبا بنویس.

سخن خود را با سلام آغاز کنیم.

۲- جدول را کامل کن.

۱- آرامگاه فردوسی در این شهر است.

۲- هنرمند دارد.

۳- عکاس می گیرد.

۴- نام دریاچه‌ی بزرگی در ایران است.

۵- شاعر می گوید.

۶- نام یکی از شهرهای ایران است.

جواب سلام بر تو صفحه 75 نگارش دوم

برچسب شده در: